Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

kinufa

maako: Sunset of Manhattan

kinufa
kinufa

February 19 2017

kinufa
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaimperfectworld imperfectworld
kinufa
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viayouuung youuung
kinufa
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeginagain beginagain

February 18 2017

kinufa

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viayouuung youuung
kinufa
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk

July 07 2015

kinufa
kinufa
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viapsychoza psychoza
kinufa
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viairmelin irmelin

July 02 2015

kinufa
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik vianiskowo niskowo
kinufa
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless viahimerra himerra

July 01 2015

kinufa
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty vianiskowo niskowo
kinufa
1954 0eb4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamaddreamer maddreamer
kinufa

June 30 2015

kinufa
9583 b97a
Reposted fromsaureus saureus viavertheer vertheer
kinufa
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viainaczej inaczej

June 27 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl